Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     Καλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να εφοδιασθούν με καρτέλες δωματίων.
                                                  Ο Πρόεδρος
                                             Νικόλαος Μποσνάκης